การประชุมเพื่อพิจารณาปรับต้นทุนต่อหน่วยการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับต้นทุนต่อหน่วยการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
โดยมีนายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ทำหน้าที่เป็นประธาน และนางสาวศิริลักษณ์ ติตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทำหน้าที่เลขานุการประชุม
มีผู้แทนหน่วยงานจาก กวม. กผง. สนก. สทช. กปผ. สวส. กศก. สอพ. ศวพ. ศวส. เข้าร่วมประชุม 129 คน