ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567
โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ของ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม
ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
โดยในครั้งนี้ ได้เชิญกองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) มาให้คำแนะนำในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการพิจากณาความดีความชอบลูกจ้างประจำด้วย