กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big cleaning day)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 กวม. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณอาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์