กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมกิจกรรมของกรมวิชาการเกษตร วันที่ 2 เมษายน 2567

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมกิจกรรมของกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 เวลา 08:00 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง
กิจกรรมที่ 2 เวลา 08:15 เปิดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา
กิจกรรมที่ 3 เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โมเดลการผลิตสินค้าปลอดภัยมูลค่าสูง กรมวิชาการเกษตร