ประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตเพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 10 – 11 ก.ย. 2562 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชได้จัดประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตเพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการสถาบัน กอง สำนัก และสวพ. 1 – 8 เข้าร่วมประชุมด้วย