อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์เมล็ดพันธุ์