สัมมนา Year End 2019 ภายใต้แนวคิด “สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม”

วันที่ 26 กันยายน 2562 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมงานสัมมนา Year End 2019 ภายใต้แนวคิด “สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ดี และมีผลงานเด่นของกรมวิชาการเกษตร โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน และนำชมโปสเตอร์ผลการดำเนินการขับเคลื่อนผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในปี 2562 และแผนการดำเนินงานในปี 2563 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของกรมวิชาการเกษตร พันธุ์พืชและเทคโนโลยีที่มีความพร้อมนำไปขยายผลและโครงการพิเศษดีเด่น โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ วันที่ 26  – 27 กันยายน 2562