ประชุมพืชวงศ์แห่งชาติ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย”