ระบบงาน
e service
EL
GAP online
organic sys
จำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การประสานงานการออกคำสั่งตรวจสอบวัตถุนำเข้าสาธารณรัฐเกาหลีใต้new1

สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหาร mono-and diglycerides of fatty acids (E 471) ในผลไม้สดบางรายการnew1

ขอชะลอการระบุเลขขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุในหนังสือรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับผลไม่ที่ไม่มีพิธีสาร

รายชื่อสวนผลไม้ 5 ชนิดไปจีน(ที่ขึ้นทะเบียนกับจีนแล้ว)

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นปรับระดับการตรวจสารเคมีตกค้างในทุเรียน 

การปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยนำเข้าสำหรับการนำเข้าผักและผลไม้สดเพื่อการบริโภคของมนุษย์ในประเทศนิวซีแลนด์ new1

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาสคำสั่ง เรื่องการแก้ไขกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า (Import Policy Order)new1

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการผลิตสินค้าอาหารของสาธารณรัฐเกาหลีnew1

ประกาศจัดสรรโควตากล้วยสดภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น สำหรับปี 2562 new1

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องโควต้ากล้วยส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ปี 13 new1

ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าผลไม้เวียดนามส่งออกไปจีน

การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้5ชนิดที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตามพิธีสารnew1

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช พ.ศ. 2561 

ใบแทรก คู่มือการให้บริการตรวจสอบและออบใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีการแจ้งเวียน SPS/TBT ผ่าน WTO

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT ประจำเดือนมกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์ SPS/TBT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประเทศแคนาดา ปรับค่าสารเคมีตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับ Diazinon ในสินค้าพืช

สหภาพยุโรปกำหนดค่าสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารBuprofezin, Diflubenzuron และ Ethoxysulfuron ในสินค้าพืช

สหภาพยุโรปกำหนดกรอบการปฏิบัติงานสำหรับการควบคุมและการนำเข้าสินค้าและสินค้าจากสัตว์จากประเทศที่สาม

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้propiconazole เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substances) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช new1

สหภาพยุโรปออกข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของสารนิกเกิลในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้า จำนวน 5 รายการ

สหภาพยุโรปกำหนดแผนสุ่มตรวจหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหารประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavouring Substances) จำนวน 6 รายการ ในอาหาร

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบด้านสินค้าอาหารที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ (Novel Food) ฉบับใหม่

สหภาพยุโรปอนุญาตการนำเข้าพืช GM 19 รายการ

สหราชอาณาจักรแจ้งเรื่องระเบียบการนำเข้าใบหอมแขกสด

สหภาพยุโรปเตรียมประเมินหาสารออกฤทธิ์ตัวใหม่เพื่อใช้ทดแทนสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในยาปราบศัตรูพืช

สหภาพยุโรปออกระเบียบอนุญาตเกี่ยวกับการระงับสินค้าเกษตรที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรม

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรป (Regulation (EU) No 704/2014)

สหภาพยุโรปแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดค่าสูงสุดของไนเตรทในสินค้าอาหาร

ทิศทางภาคเกษตรในช่วงที่เนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ EU Presidency

สหภาพยุโรปกำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Levels) ของสารหนูอนินทรีย์ (inorganic arsenic) ในข้าวและผลิตภัณฑ์

สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

การขอและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) หน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. 2559

สถานการณ์ทุเรียนไทยในตลาดจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2558

ต้หวันแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งส่งออกจากไทย

ขอแจ้งเรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส MERS แพร่เข้าสู่ประเทศจีน

ย้ำ! 17 มิ.ย. 59 ผู้ส่งออกข้าวไทยไปจีนปฏิบัติตามพิธีสารส่งออก

แนวทางการปฎิบัติการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ไทย-จีนลงนามพิธีสารฯ ส่งออกสินค้าข้าว

จีนแจ้งเตือนลำไยสดจากไทยพบสารSO2 เกินมาตรฐาน

กฎระเบียบมาตรฐานการใช้สารเจือปนอาหารของจีนและฮ่องกง

ฮ่องกงแจ้งเตือนตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐานในสินค้าผักกาดดองส่งออกจากไทย

จีนอนุญาตนำเข้าผลไม้แปรรูปจากไทย 31 รายการ

รายงานการประชุมร่วมระหว่างกรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการรม/คัดบรรจุ/ส่งออกลำไยไปจีน วันที่ 9 ก.ค. 2556

จดทะเบียนผู้ส่งออกชมพู่ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ผลิตอาหารกระป๋องไปไต้หวันต้องขึ้นทะเบียนก่อนการส่งออก

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียประกาศต่ออายุการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบความปลอดภัยอาหารของไทย พ.ศ.2562

กฎกระทรวงอินโดนีเซีย ๓ ฉบับ ด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารและกำหนดด่านนำเข้าสินค้าผักผลไม้รายชื่อผู้ส่งออก (ภาษาไทย)

กฎกระทรวงอินโดนีเซีย ๓ ฉบับ ด้านการควบคุมความปลอดภัยอาหารและกำหนดด่านนำเข้าสินค้าผักผลไม้ (ภาษาอังกฤษ)

กฎกระทรวงเกษตรและกฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วยการอนุญาตนำเข้าสินค้าพืชสวน (ภาษาไทย)

อินโดนีเซียประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยอาหารของไทย

สรุปกฎระเบียบอินโดนีเซียว่าด้วยเรื่องการควบคุมการนำเข้าสินค้าพืช

อินโดนีเซียประกาศยอมรับพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสำหรับหอมแดงในประเทศไทย

อินโดนีเซียประกาศกฎระเบียบสารเจือปนอาหาร

อินโดนีเซียออกระเบียบใหม่เข้มนำเข้าผลไม้ กระทบส่งออกไทย เกษตรเร่งเจรจาเขตปลอดศัตรูพืชและการยอมรับร่วม

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าส้มและหอมแดง

กฎกระทรวงการค้า อินโดนีเซียน 43/M-DAG/PER/6/2017

กฎกระทรวงการค้า อินโดนีเซีย เลขที่ 95 ปี 2017 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

กฎกระทรวงการค้า อินโดนีเซีย เลขที่ 16 ปี 2018

ญี่ปุ่น

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๐-๒๒๑

การปรับปรุงแก้ไขตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๓

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ ๒๒๔ new1

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นปรับระดับการตรวจสารเคมีในกระเจี๊ยบเขียวจากไทย

จัดสรรโควตากล้วยภายใต้กรอบ JTEPA ปีที่ 11 (ระหว่างวันที่ 11 เม,ย, 2560 - 31 มี.ค. 2561)

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559)

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปี 2560

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นฯ ปีที่ 9

สรุปการประชุม"การแก้ไขปัญหาการสั่งกักกันการส่งสินค้าไปญี่ปุ่น (2 กันยายน 2556)

ขอให้ผู้ส่งออกผลทุเรียนสดปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2556 อย่างเคร่งครัด 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

สถิติการตรวจพบยาปราบศัตรูพืชตกค้างในผักไทย 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าแจ้งเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 

การตรวจสอบสินค้านำเข้าและสินค้าส่งกลับที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย.โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อียิปต์ สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะนำเข้าเริ่มมีนาคม 2559 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น พ.ศ. 2559 

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยและลิ้นจี่ไปประเทศเวียดนาม

การขอใบรับรองสุขอนามัยพริก รากผักชีไทย และ Chinese Cabbage 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

ใบคำขอรับ User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-EL

UNFSS จัดทำ National Platform on Private Sustainability Standards

คู่มือประชาชน ภายใต้การดูแลของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา

U.S.FDA ประกาศยุทธศาสตร์กลยุทธ์ใหม่เพื่อยกระดับภารกิจด้านความปลอดภัยด้านอาหาร  และปรับปรุงการกำกับดแูลอาหารนำเข้าให้ทันสมัย

มลรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดระดับสารหนูอนินทรีย์และการติดฉลากแจ้งเตือนในสินค้าข้าว 

ประกาศบังคับใช้กฎหมาย Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) ของแคนาดา

FDA เผยแพร่เอกสารร่างแนวทางสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน (Qualified Facility) ภายใต้กฎระเบียบควบคุมเชิงป้องกันของ FSMA 

USFDA ประกาศ Final rule แก้ไขข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ

ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็งจากไทยไปสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายการติดฉลากอาหาร GMOs ของสหรัฐอเมริกา

USFDA ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายว่าด้วยสุขอนามัยการขนส่งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์

แคนาดาแจ้งตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยส่งออกจากไทย 

ระเบียบการต่ออายุการจดทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา

เกาหลีไต้

เกาหลีใต้แก้ไขค่า MRLs สำหรับมะม่วง

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมออกประกาศควบคุมผลิตภัณฑ์มะละกอแปรรูปส่งออก 

ประกาศ เรื่อง การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2562

ประกาศ เรื่อง การส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2562

มาเลเซีย

มาเลเซียเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการนำเข้ามังคุด 

มาเลเซียเข้มงวดตรวจสอบลำไยจากไทยพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน

สิงคโปร์

สิงคโปร์แจ้งเตือนปัญหาสารตกค้างในพืชผักส่งออกจากไทย

ออสเตรเลีย

การตรวจสอบสินค้ามะพร้าวของประเทศออสเตรเลีย

ปัญหาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเจือปนอาหารในสินค้าส่งออกออสเตรเลีย

FSANZ แก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่สำหรับการปิดฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้า

เวียดนาม

เวียดนามแก้ไขกฎระเบียบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร

เวียดนามบังคับใช้ระเบียบควบคุมความปลอดภัยสินค้าอาหารด้านพืชที่นำเข้า ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวียดนามออกประกาศกำหนดรายการสิ่งควบคุม (Regulated articles) ตามกฎหมายอารักขาพืช

ซาอุดิอาระเบีย

ซาอุดิอาระเบียและไต้หวันแจ้งเตือนปัญหาสารตกค้าง 

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในสินค้าพริกนำเข้าจากไทย

การใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของพริกสำหรับการขอใบรับรองสุขอนามัย

ข่าวลือเรื่องผลไม้กระป๋องปนเปื้อนเชื้อไวรัสเอชไอวี 

หลักการปฏิบัติที่ดีสาหรับจุดรวบรวมสินค้าเกษตร (สาหรับผลไม้ที่ต้องระวังศัตรูพืชแมลงวันผลไม้)

โรงคัดบรรจุและระยะเวลาการรับรองของใบรับรองสุขอนามัย

การแสดงใบรับรองสุขอนามัย ณ ด่านตรวจพืช

 

ข้อมูลเผยแพร่

คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช สำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป (ฉบับปรับปรุง)

คําอธิบายคุณสมบัติผู้ยื่นคําขอรับรองมาตรฐาน GAP

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิประโยชน์ในการออกใบรับรองสุขอนามัยอายุไม่เกิน 30 วัน

รายชื่อโรงคัดบรรจุที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสหพันธรัฐสวิส (Establishment List : EL)

บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช

รายชื่อผู้ส่งออกผัก-ผลไม้สด / ผู้ส่งออกพืชควบคุม , แหล่งผลิตพืชควบคุม

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ ผัก-ผลไม้สดเพื่อการส่งออก

รายชื่อสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร ปี2561

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง ปี 2558

หนังสือระบบการรับรองโรงงาน ปี 2556

รายชื่อโรงคัดบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ที่ขอเข้าร่วมโครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2556

 

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน (กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนไปหลายประเทศพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเชีย สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย (กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนไปหลายประเทศพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปประเทศเวียดนาม

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรียนสด (ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับปี 2556)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยสด และดอกกล้วยไม้สด (กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย เมล็ดแมงลักและพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น (กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ และสวนส่งออกไปประเทศเกาหลี

 

คำร้องจดทะเบียนอื่นๆ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม

 

แบบฟอร์มคำร้อง และตัวอย่างเอกสารขอเข้าร่วมโครงการ Control Measure

ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ “การจัดการสารเคมีในผักผลไม้เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น” (Control Measure)

ตารางรายชื่อเกษตรกรในเครือข่ายโครงการ การจัดการสารเคมีในผักผลไม้ส่งออกญี่ปุ่น

ตารางข้อมูลชื่อสารเคมีที่ใช้ วัตถุประสงค์ที่ใช้ อัตราการใช้ และค่า MRLs (ฉบับภาษาไทย)

ตารางข้อมูลชื่อสารเคมีที่ใช้ วัตถุประสงค์ที่ใช้ อัตราการใช้ และค่า MRLs (ฉบับภาษาอังกฤษ)

หนังสือแจ้งความจำนง ขอเข้าร่วม “โครงการการจัดการสารเคมีในผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น” (ฉบับภาษาไทย)

หนังสือแจ้งความจำนง ขอเข้าร่วม “โครงการการจัดการสารเคมีในผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น” (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

 

เอกสารประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าแปรรูป

คู่มือฯ การตรวจสอบและออกใบรับรองฯ 2560

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวที่ทำจากถั่วและนัท (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ)

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์เห็ดแห้งและข้าวสาร (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ)

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ)

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์ขนมปัง / ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมเค้ก (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ)

     - รายการและเกณฑ์การทดสอบของผลิตภัณฑ์ยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (เพิ่มผลิตภัณฑ์จากคู่มือ) new1

แบบฟอร์ม กมพ.1

แบบฟอร์ม กมพ.1-1

แบบฟอร์ม กมพ.24

แบบฟอร์ม รับรองการสุ่มเก็บตัวอย่าง 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 16-2-60

แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประกอบการ 16-2-60

จดหมายสอบถามรายการทดสอบ

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร

รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ประกอบการในการติดต่อสอบถาม

สำหรับเอกสารที่ทำการ Download ไปนั้น แบบอักษรไม่ใช่ TH Sarabun ให้ทำการ Download แบบอักษร พร้อมคู่มือการติดตั้ง ตามนี้

 - Font TH Sarabun 

 - คู่มือการติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun สำหรับ Window XP

ตัวอย่างจดหมายขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก

เเบบฟอร์มใบส่งตัวอย่าง

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ

 

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร