งานนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “วิชาการนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การผลิตพืช”

วันที่ 8 – 9 มีนาคม

Read more

งานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว” โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ กรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ แปลงใหญ่ถั่วเขียวบ้านวังชงโค ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ในวันที่ 2 มีนาคม 25

Read more

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้การต้อนรับ Mr. Guillermo Raul Gerster และ Mr. Lisandro German Lenzi ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอาร์เจนตินา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และดูงานสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มอบหมายให้ ดร.วารีย์  ทองมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ Future prospects of Thai Tapioca เรื่อง พันธุ์มันสำปะหลัง : รากฐานความมั่นคงของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย ในงาน WORLD TAPIOCA CONFERENCE 2023ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 24 กุมภาพัน

Read more

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3” ภายใต้โครงการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ถั่วเขียว อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

วันอังคารที่ 21 กุมภ

Read more

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพืชภาคตะวันออก เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร “นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกล นำพาผลิตผลไทย ส่งออกไกลสู่ครัวโลก”

วันที่ 1 – 2 กุมภาพั

Read more