สวพ.6 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่าย “โครงการ 1 จังหวัด 1 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ภายใต้กิจกรรม “100 วันแห่งความสำเร็จ กรมวิชาการเกษตรรวมใจเป็นหนึ่ง” ผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom.Meetings.ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

ผอ.สวพ.6 ร่วมติดตามคณะอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อร่วมพิธีเปิด“จุดตรวจสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ ปศุสัตว์ พืช ประมง”

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 นายพิทวั

Read more

ผอ.สวพ.6 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รวมถึงนโยบายของกรมวิชาการเกษตร ในการให้บริการในพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดิน การนำส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพื่อรักษามาตรฐานการส่งออกทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอที่รับผิดชอบงานไม้ผล (ทุเรียน)

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อ

Read more

สวพ.6 ร่วมกับชุดเฉพาะกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กอ.รมน. ทหาร ตำรวจ และพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 ตรวจแหล่งผลิตพืชควบคุม เพื่อขึ้นทะเบียนส่งออกไปยังสหภาพยุโรป(EU) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิต ไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่อำเกอเมืองจันทบุรี และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 นายพิทวัฒน

Read more