สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP.เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP.เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

       วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.6 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ GAP.เคลื่อนที่ รับสมัคร ต่ออายุ และให้คำแนะนำการใช้ใบ GAP.เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่มาขอรับบริการกว่า 60.ราย ทั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี