ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามนโยบายในการเร่งรัดดำเนินคดีและปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย ของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามนโยบายในการเร่งรัดดำเนินคดีและปราบปรามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย ของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร