สวพ.6 ประชุมหารือ ร่วมกับ ร้อยโทวีระพงษ์ เจริญกิจรัตนโสภา ร.21 พัน 3 รอ. เพื่อกำหนดแนวทาง การดำเนินงานตามแผนแม่บทของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ระยะ 5 ปี (2565-2569 )

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายพิวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย นางสาวพิณประภา ธนธีรนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย นายสุวิวัฒน์ วงษ์สกุลไชยะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือร่วมกับ ร้อยโทวีระพงษ์ เจริญกิจรัตนโสภา ร.21 พัน 3 รอ. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ระยะ 5 ปี (2565-2569 ) ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี