สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้
นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ จัดโดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผัก หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุม นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี