ผอ.สวพ.6 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ

  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ โดยมี นายยุทธ ทนโม๊ะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งานวิชาการเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ทำหน้าที่รายงานความก้าวหน้า ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการและพาเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกพืช แปลงอนุรักษ์ และแปลงรวมรวมพันธุ์ภายในบริเวณโครงการฯ