ผอ.สวพ.6 ลงพื้นที่งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พื้นที่ยางตอกทอย (ร้อยไร่) ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการฯ

  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ลงพื้นที่งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พื้นที่ยางตอกทอย (ร้อยไร่) ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี นายธนกร ศรัทธา นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งานวิชาการเกษตร ยางตอกทอย (ร้อยไร่) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ทำหน้าที่รายงานความก้าวหน้าภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการและพาเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกพืช แปลงไม้ผลเศรษฐกิจ และแปลงอนุรักษ์พันธุ์พืช ภายในบริเวณโครงการฯ