ผอ.สวพ.6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.6 ครั้งที่ 11/2566

    วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.6 ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาผลการตรวจประเมิน ของคณะผู้ตรวจประเมินที่เสนอขอการรับรอง 1,083 แปลง รับรองอินทรีย์ 1 แปลง ต่ออายุการรับรองอินทรีย์ 2 แปลง เสนอขอต่ออายุการรับรอง 424 แปลง คงไว้ซึ่งการรับรอง 4 แปลง เพื่อออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรตามขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี