สวพ.6 เข้าประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “งานช่วยพ่อทำสวน” ครั้งที่ 8

      วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายสุวิวัฒน์ วงษ์สกุลไชยะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ พร้อมด้วย นายสุภาพ สมบัวคู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าประชุมหารือ ร่วมกับ ร้อยโทวีระพงษ์ เจริญกิจรัตนโสภา ร.21 พัน 3 รอ. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “งานช่วยพ่อทำสวน” ครั้งที่ 8 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566