ผอ. สวพ.6 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่พิจารณาผลงานของเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี นายสุเทพ นพพันธ์ ณ สวนนวลทองจันท์ และเกษตรกรต้นแบบจังหวัดสระแก้ว นายวัชรา คุ้มเมือง ณ สวน Deli farm

       วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วยคณะทำงานอำนวยการ การดำเนินงานโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับเขตภาคตะวันออก ลงพื้นที่พิจารณาผลงานของเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี นายสุเทพ นพพันธ์ ณ สวนนวลทองจันท์ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และเกษตรกรต้นแบบจังหวัดสระแก้ว นายวัชรา คุ้มเมือง ณ สวน Deli.farm หมู่ 1 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบระดับเขตภาคตะวันออก เป็นตัวแทนเสนอ กรมวิชาการเกษตร พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป