สวพ.6 เข้าร่วมการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

  วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต และคณะ เข้าร่วมการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ร่วมกับผู้ตรวจประเมินจาก กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนด เพื่อยกระดับและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับห้องปฏิบัติการในระดับสากล