สวพ.6 ลงพื้นที่พิจารณาผลงานของเกษตรกรต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณภทรพรรณ พ.ผลพิบูลย์ ณ ผักเคล ฟาร์มบ้านย่า หมู่ 4 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

       วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วยคณะทำงานอำนวยการ การดำเนินงานโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับเขตภาคตะวันออก ลงพื้นที่พิจารณาผลงานของเกษตรกรต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณภทรพรรณ พ.ผลพิบูลย์ ณ ผักเคล ฟาร์มบ้านย่า หมู่ 4 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบระดับเขตภาคตะวันออก เป็นตัวแทนเสนอกรมวิชาการเกษตรพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป