สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การผลิตถ่านไบโอชาร์” (Biochar) จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร ให้กับคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

    วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายเทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การผลิตถ่านไบโอชาร์” (Biochar)    จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG) และเป็นการขยายผล องค์ความรู้ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จำนวน 40 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง