สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การผลิตถ่านไบโอชาร์” (Biochar) จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร พระราชดำริ ให้กับเกษตรกร ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

    วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายเทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การผลิตถ่านไบโอชาร์” (Biochar) จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG) และเป็นการขยายผล  องค์ความรู้ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับเกษตรกร จำนวน 30 คน ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี