สวพ.6 บรรยายความรู้ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9001-2564 และข้อกำหนด 8 ประการ เพื่อให้ได้การรับรองแหล่งผลิต GAP และ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ให้แก่เกษตรกรอำเภอนายายอาม ที่สนใจเข้าสู่มาตรฐาน GAP รายใหม่

             วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายความรู้ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9001-2564 และข้อกำหนด 8 ประการ เพื่อให้ได้การรับรองแหล่งผลิต GAP และ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ให้แก่เกษตรกรอำเภอนายายอาม ที่สนใจเข้าสู่มาตรฐาน GAP รายใหม่ จำนวน 25 ราย ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี