สวพ.6 ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567

      วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง ปี 2567 และติดตามสถานการณ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ปี 2567 ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี