ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับคณะจากกรมการพาณิชย์มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร

     วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับคณะจากกรมการพาณิชย์มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นาง กู้ หมิ่น (Mrs..Gu.Min).รองอธิบดีกรมการพาณิชย์มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ โดยครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคมนาคม ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการค้า ที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงคัดบรรจุคุณสัญชัย วิเศษศรี (เฮียสมชาย-เจ๊หนิง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี