ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายรัชพล บัตรมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

      วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายรัชพล บัตรมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กิจกรรมลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง ในผลผลิตทางการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ในโครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสม ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด