ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

      วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย นางสาวพิณประภา ธนธีรนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย และ นางสาวธัญยธรณ์ ศรีเกษวุฒิวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom.Meeting โดยมี  นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร