ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2562 (Field Day)

วันที่  14  มิถุนายน 2562   นายนพดล แดงพวง  ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  และคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2562  (Field Day) ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมะขาม (ศพก.) ตำบลฉมัน  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี   โดยมี นางปทุมวดี  มนต์คงธรรม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอมะขามสนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

พร้อมนี้ สวพ.6 โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมให้บริการเกษตรกร รับสมัครเข้าสู่ระบบจีเอพี จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ คำแนะนำ ในเรื่องมาตรฐานจีเอพีพืช และมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส แจกเอกสารวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ประจำฐานมาตรฐานจีเอพีพืช

ทั้งนี้ งาน Field Day ในวันนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.มะขาม จ.จันทบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการทำสวนลองกองคุณภาพ สามารถนำกลับไปปรับใช้ในสวนของตนเองต่อไป