ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 7/2562