ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี