การประชุมเพื่อพิจารณาเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2564

ภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร โดยนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปีนี้ สวพ.6 ได้คัดเลือก นายอำนาจ จันทรส (เกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช GAP : ลำไย) ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และ นางอุทัยทิพย์ เปรมอนันต์ (เกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืชอินทรีย์ : ไม้ผล) ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเพื่อเข้าประกวดเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืชระดับประเทศ