ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) แก่เกษตรกร Young Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำ ธกส.

         วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี  นุ่มหนู  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (Good Agricultural Practices: GAP) แก่เกษตรกร Young Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำ ธกส.  ซึ่งจัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี