การบูรณาการให้ข้อมูลงานวิจัยแก่ส่วนราชการในพื้นที่

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้นางสาวเครือวัลย์  ดาวงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกลุ่มวิชาการ ในการบูรณาการให้ข้อมูลงานวิจัยแก่ส่วนราชการในพื้นที่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ได้ประสานขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน เทคนิคการปฏิบัติงานและวิธีการประเมินโรค เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมโรคในแปลงตัวอย่าง ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย ของสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ภายหลังจากบรรยายสรุปได้นำคณะศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในพื้นที่ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยเทคโนโลยีเน้นแนวทางการควบคุมโรคแบบผสมผสาน ได้แก่ การเขตกรรมขุดร่องระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังแปลง การตัดแต่งกิ่งเพื่อลดการสะสมของเชื้อ การปรับความสมบูรณ์ของดินด้วยการปรับความเป็นกรดด่างด้วยปูนโดโลไมท์และการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ การสำรวจโรคและใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี การใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคทางระบบรากและทาแผลที่โคนต้น และการฟื้นฟูระบบรากด้วยสารเคมี กรดฮิวมิค ปุ๋ยเกร็ดสูตร  15-30-15 หรือ 20-20-20 และเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสด โดยราดบริเวณโคนต้นทุก 3 เดือน