อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้มอบหมายให้นายนพดล แดงพวง ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ และนางสาวพรพรรณ ภูมิพื้นผล นักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

 สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาการอนุมัติหลักสูตรผู้ควบคุมการขาย วัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 กำหนดหลักเกณฑ์การอบรม อนุมัติแบบทดสอบที่ใช้ในการอบรม กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรม และอนุมัติวิทยากรที่เหมาะสม กับเนื้อหาในการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564