เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

    วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ทุเรียน ปฏิทินปฏิบัติดูแลรักษาทุเรียน และความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้เรื่องทุเรียนสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างงานสร้ายรายได้ อย่างยั่งยืนภายหลังการพ้นโทษ ณ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี