ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อนแก่ ของทุเรียน

         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อนแก่ ของทุเรียน ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี  และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อนแก่ของทุเรียนนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงของเกษตรกร  และลดปัญหาการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนระยะที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี