นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานในที่ประชุมมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน “งานเปิดบ้านบริการวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6” ภายใต้การจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 Hortex’2020 & fruitpital Innovation Fair 2020

        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานในที่ประชุมมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน “งานเปิดบ้านบริการวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6” ภายใต้การจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 Hortex’2020 & fruitpital Innovation Fair 2020โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายเข้าร่วม การประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  จังหวัดจันทบุรี