ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (GMP) ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (GMP) ครั้งที่ 12/2563 ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินที่เสนอขอการรับรอง  จำนวน 6 โรง และตรวจติดตามโรงรม 3 โรง เพื่อขออนุมัติออกใบรับรองและต่ออายุใบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช (โรงคัดบรรจุผลไม้) ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี