ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช การส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผลไม้สดและตรวจสอบศัตรูพืช เพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืช โดยมี นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพผลไม้สดกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ณ พื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี