ภารกิจการตรวจสอบศัตรูพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืช

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของ ด่านตรวจพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และศูนย์วิจัยในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พนักงานกักพืชฯ ณ สำนักงานชั่วคราวด่านตรวจพืชจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี