ภารกิจการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมให้นโยบายด้านการส่งออกผลไม้ และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการให้บริการด้านการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก การตรวจสอบคุณภาพทุเรียน ความก้าวหน้าปัญหา-อุปสรรค การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร จากนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 โดยอธิบดีฯได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และดูงานระบบการตรวจสอบและตัดยอดปริมาณผลผลิตทุเรียนส่งออกรวมถึงการใช้ใบรับรอง GAP เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ เพื่อให้การบริการด้านการส่งออกมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว