เฝ้าระวังปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดจากท่อนพันธุ์ต้องสงสัย

โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus มีแพร่ระบาดในทวีปเอเชียพบการระบาดในอินเดีย และศรีลังกา สามารถติดไปกับท่อนพันธุ์มันสำปะหลังได้ ลักษณะอาการของโรค พืชจะแสดงอาการใบด่าง เหลือง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่ จะแสดงอาการด่าง เหลือง รุนแรง ลำต้นแคระแกร็น ไม่มีการเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย สร้างความเสียหายต่อผลผลิต 80-100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรง
***ประเทศไทย กำหนดให้โรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นศัตรูพืชกักกันตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลัง ยกเว้นมันเส้น และหัวมันสดจากประเทศกัมพูชา ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด
***กรมวิชาการเกษตรกำหนดแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังโรคเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ใน 3 แนวทางด้วยกัน คือห้ามไม่ให้มีการนำเข้าท่อนพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลังอย่างเด็ดขาด, ควบคุมและป้องกันการลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลังเข้ามาในประเทศและการขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชนร่วมมือช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยในภาพรวม