ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565

            วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้จัดการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในการอำนวยการประสานการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ และทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานบูรณาการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนราชการอื่น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ