นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเชาวนี วิเสโส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism@Chanthaburi

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางจิรวดี แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเชาวนี  วิเสโส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism@Chanthaburi ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ฤวิทยาเขตจันทบุรี กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนารูปแบบ
การปลูกการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบท้องถิ่น มีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 ราย
ห้อง S208อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
 วิทยา
เขตจันทบุรี