นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย นายเสกสรร วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม “เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานควบคุมการส่งออกทุเรียน ประจำปี 2566 ของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพทุเรียนและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตร”

    วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย นายเสกสรร วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม “เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานควบคุมการส่งออกทุเรียน ประจำปี 2566 ของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพทุเรียนและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตร” ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตามโยบายและข้อสั่งการของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพทุเรียน การตรวจสอบคุณภาพทุเรียน เพื่อการส่งออก การวางแผนบริหารจัดการเขตพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพทุเรียนในโรงคัดบรรจุ และนายตรวจพืช ที่ปฏิบัติงานในการตรวจรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกทุเรียน เป็นการติดอาวุธให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขต
ที่ 6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี/ระยอง และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
(
ทีมเล็บเหยี่ยวกรมวิชาการเกษตร) และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชในสังกัดของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ที่มาประชุมรวมทั้งสิ้น 150 คน ได้มีทักษะความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร ได้อย่าง
     มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน