นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ให้การต้อนรับ นายอธิภู จิตรา

   วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สวพ.6  นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ให้การต้อนรับ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และคณะตรวจเยี่ยมจากกรมการขนส่งทางราง ในโอกาสลงพื้นที่กำกับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางรางที่จังหวัดระยอง-จันทบุรี ซึ่ง สวพ.6 ได้บรรยายภารกิจด้านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการตรวจหาสารพิษตกค้าง และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในสินค้าเกษตรส่งออก โดยมี นายเสกสรร วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ในฐานะผู้แทนกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าด่านตรวจพืชหนองคาย ด่านตรวจพืชจันทบุรี และด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านการตรวจสอบผัก ผลไม้ และการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกและนำชม ขั้นตอนและ  วิธีการตรวจปิดตู้ส่งออกผลไม้ ณ โรงคัดบรรจุในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ด้วย