ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ครั้งที่ 2/2566

        วันพฤหัสบดีที่ 11-พฤษภาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนองานวิจัยปี 2568-2570 ซึ่งมีนักวิจัยนำเสนอข้อเสนองานวิจัยทั้งหมด 9 โครงการ ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แผนงานวิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชอัตลักษณ์ ภาคกลาง และภาคตะวันออก แผนงานวิจัยและพัฒนาและทดสอบเครื่องวัดคุณภาพสำหรับทุเรียน กล้วยไม้       และปาล์มน้ำมัน และแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับการรับรองคุณภาพ