ร่วมรับการตรวจประเมินระยะไกล ผ่านระบบ VDO.Conference จากสำนักงานศุลกากรจีน (GACC) ในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต และนายอลงกต อุทัยธนกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมรับการตรวจประเมินระยะไกล ผ่านระบบ VDO.Conference จากสำนักงานศุลกากรจีน (GACC) โดยในวันนี้เป็นการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุทุเรียน 3 แห่ง ในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งทีมตรวจประเมินฝ่ายจีน เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศุลกากรเสิ่นเจิ้น ได้เน้นการตรวจประเมินมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันกำจัดศัตรูพืชในทุเรียน ผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าฝ่ายจีนมีความพึงพอใจ ในมาตรการของสวนและโรงคัดบรรจุที่ตรวจประเมิน และจะรวบรวมรายงานผลให้สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) พิจารณาและแจ้งกลับมาทางฝ่ายไทยต่อไป